مطالب عاشقانه

بزن باران

بزن باران !

, , ۱۹ دیدگاه

تلنگر می زند امشب کسی بر سقف این خانه تویی باران ؟ تو ای مهمان ناخوانده بزن باران ! تو هم زخمی بزن بر زخم این خانه …. بزن آهنگ زیبایت صدای چک چک سازت…

خواندن نوشته →

تنها

مزاحــمت نمی شوم

, , ۱۱ دیدگاه

اصـــــلا به روی خـــودم هـــــم نمے آورم که نیـــستی هـــــر روز صبـــــح شـــماره ات را مےگـــیرم زنـــــی می گوید: دســتگــاه مشـــترک … حرفــــش را قــطــع مےکنم صدایـــت چرا انقـــدر عـــوض شـــده عزیـــزم؟ خوبی؟ ســــرما که…

خواندن نوشته →